دادستان نسبت به کارشکنی برخی اعضای هیئت مدیره سابق در روند تغییر و تحولات پدیده هشدار داد