وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برنامه داریم تا پایان سال 2 هزار و 800 پایگاه خدمات دندانپزشکی در کشور ایجاد کنیم که با این کار، سطح خدمات دولتی در این بخش به 25 درصد افزایش پیدا می‌کند.