برنامه‌های صنعت قطعه در سال ۹۵ نوعی پیش‌بینی خواهد بود زیرا برنامه از جنس آینده است و بنابراین با تحلیل برنامه‌ها، می‌توان چشم‌انداز امسال را دید.